Buttonwood

REGULAMIN SERWISU BUTTONWOOD

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu internetowego o nazwie Serwis Buttonwood oraz stron internetowych w domenie buttonwood.pl

I DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć pisanych z wielkiej litery należy je rozumieć
  w następujący sposób:

  1. Opłata Abonamentowa – oznaczona w złotych polskich (PLN) i przypisana do danego wariantu Umowy nr 2 opłata za korzystanie z Serwisu Buttonwood uiszczana okresowo, z góry za dany Okres Rozliczeniowy. Poszczególne rodzaje Opłat Abonamentowych określone zostały na stronie internetowej: https://buttonwood.pl/wordpress/oferta;
  2. Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji
   w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;
  3. Instrumenty Finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy
   z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on korzystać z funkcjonalności Serwisu Buttonwood;
  6. Model Dostępu – wybrany przez Użytkownika ze strony internetowej: https://buttonwood.pl/wordpress/oferta zakres dostępu do Portfeli Inwestycyjnych (ich ilości) w związku z zawarciem określonego wariantu Umowy nr 2. Poszczególne rodzaje Modeli Dostępu przypisane zostały do odpowiednich rodzajów Umowy nr 2;
  7. Okres Rozliczeniowy – wyrażony w dniach i/lub tygodniach i/lub miesiącach i/lub latach i przypisany do danego wariantu Umowy nr 2 okres czasu, liczony począwszy od dnia zawarcia Umowy nr 2. Poszczególne rodzaje Okresów Rozliczeniowych określone zostały na stronie internetowej: https://buttonwood.pl/wordpress/oferta;
  8. Operator Płatności - PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 obsługująca płatności w Serwisie Buttonwood zgodnie z regulaminem dostępnym pod tutaj.
  9. Organizator – Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Podole 60 w Krakowie (kod pocztowy: 30-394), NIP: 6751476261, REGON: 122572615, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000439216, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 85 200,00 PLN;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Buttonwood;
  11. Portfele Inwestycyjne – należące do Organizatora portfele w liczbie 6 (sześć), to jest Portfel Inwestycyjny Darmowy, Portfel Inwestycyjny Płatny (1), Portfel Inwestycyjny Płatny (2), Portfel Inwestycyjny Płatny (3), Portfel Inwestycyjny Płatny (4), Portfel Inwestycyjny Płatny (5), które Organizator będzie wykorzystywał do inwestowania na rynkach kapitałowych w celu ich prezentacji Użytkownikom w celach edukacyjnych. Organizator zastrzega, że niektóre z Portfeli Inwestycyjnych mogą należeć, być prowadzone i opisywane przez osoby nim współpracujące, a Organizator wykorzystuje je w ramach działalności Serwisu Buttonwood na podstawie odrębnej umowy;
  12. Portfel Inwestycyjny Darmowy – Portfel Inwestycyjny o początkowej wartości środków pieniężnych w kwocie 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, który inwestowany będzie wyłącznie na polskim rynku giełdowym, to jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
  13. Portfele Inwestycyjne Płatne – Portfele Inwestycyjne Płatne o kolejnych numerach porządkowych (1), (2), (3);
  14. Portfel Inwestycyjny Płatny (1) – Portfel Inwestycyjny o początkowej wartości środków pieniężnych w kwocie 30.000,00 (trzydziestu tysięcy) PLN, który inwestowany będzie na rynku pozagiełdowym OTC za pomocą kontraktów na różnicę kursową akcji notowanych na różnych giełdach na świecie;
  15. Portfel Inwestycyjny Płatny (2) - Portfel Inwestycyjny o początkowej wartości środków pieniężnych w kwocie 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) PLN, który inwestowany będzie wyłącznie na polskim rynku giełdowym, to jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
  16. Portfel Inwestycyjny Płatny (3) - Portfel Inwestycyjny o początkowej wartości środków pieniężnych w kwocie 30.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) PLN, który inwestowany będzie wyłącznie na polskim rynku giełdowym, to jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  17. Serwis Buttonwood lub Serwis – informatyczna aplikacja internetowa, działająca pod domeną buttonwood.pl wraz całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi, której właścicielem jest Organizator;
  18. Treści Serwisu Buttonwood – wszelkie treści umieszczane w Serwisie Buttonwood przez Organizatora do wiadomości Użytkowników;
  19. Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu Buttonwood i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  20. Umowa nr 1 – umowa o świadczenie Usług Serwisu Buttonwood zawierana pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Organizator świadczy Usługi polegające na nieodpłatnym założeniu i utrzymaniu Konta oraz nieodpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi wyłącznie w celach edukacyjnych śledzenie Portfela Inwestycyjnego Darmowego;
  21. Umowa nr 2 – każda umowa o świadczenie Usług Serwisu Buttonwood nie będąca Umową nr 1, zawierana pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Organizator świadczy Usługi polegające na odpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi wyłącznie w celach edukacyjnych śledzenie wybranego przez Użytkownika Portfela lub Portfeli Inwestycyjnych Płatnych. Umowa nr 2 może być zawierana w różnych wariantach, to jest w zależności od Modelu Dostępu, który oferuje. Poszczególne warianty Umów nr 2 zostały określone na stronie internetowej: https://buttonwood.pl/wordpress/oferta;
  22. Umowy – Umowa nr 1 i Umowa nr 2;
  23. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Buttonwood, na zasadach określonych w Regulaminie polegające na nieodpłatnym założeniu i utrzymaniu Konta oraz w zależności od charakteru danego Portfela Inwestycyjnego nieodpłatnym lub odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi wyłącznie w celach edukacyjnych śledzenia Portfeli Inwestycyjnych prowadzonych przez Organizatora.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU BUTTONWOOD

 1. Serwis Buttonwood stanowi informatyczną aplikację internetową działającą pod domeną buttonwood.pl, służącą edukacji Użytkowników w zakresie zasad inwestowania środków pieniężnych na rynkach kapitałowych, w tym, w szczególności w oparciu o Instrumenty Finansowe.
 2. Treści Serwisu Buttonwood mają wyłącznie charakter edukacyjny i prezentowane są w formie graficznej oraz tekstowej, a do ich opracowania wykorzystywane są między innymi algorytmy wyceny służące jako narzędzie do analizy Instrumentów Finansowych.
 3. Użytkownikiem Serwisu Buttonwood i w związku z tym usługobiorcą nie może być podmiot zamieszkujący lub mający siedzibę w państwie, którego prawo uznawałoby korzystanie z Serwisu Buttonwood oraz Treści Serwisu Buttonwood za niedozwolone, a także podmiot z jakichkolwiek innych względów podlegający takiemu prawu, jak również w państwie, w którym działanie Serwisu Buttonwood wymaga dodatkowych zezwoleń lub licencji.

III. METODA OPRACOWANIA I CHARAKTER TREŚCI SERWISU BUTTONWOOD

 1. Treści Serwisu Buttonwood mają wyłącznie charakter edukacyjny, co oznacza, że są przeznaczone wyłącznie do zdobywania wiedzy i umiejętności przez Użytkowników w zakresie inwestowania środków finansowych na rynkach kapitałowych, w szczególności w Instrumenty Finansowe na rynkach giełdowych oraz pozagiełdowych. Treści Serwisu Buttonwood mają za zadanie budować wśród Użytkowników rzeczywistą wiedzę o charakterze i specyfice funkcjonowania rynków kapitałowych, w tym umiejętności zarządzania w ich obrębie ryzykiem.
 2. Treści Serwisu Buttonwood ukazują wszelkie działania inwestycyjne dotyczące Portfeli Inwestycyjnych, a w szczególności dokonywane transakcje, w tym dotyczące Instrumentów Finansowych, stan rachunków, ich historię, raporty miesięczne, content pisany drogą e-mail. Treści Serwisu Buttonwood zawierają także informacje dotyczące powodów dokonywania przez Organizatora określonych transakcji w obrębie Portfeli Inwestycyjnych, prognozy co do planowanych działań oraz Instrumentów Finansowych, w które Organizator poprzez Portfele Inwestycyjne inwestuje lub zamierza inwestować, przyczyny obierania kierunków inwestowania w ramach danego Portfela Inwestycyjnego, prognozy zyskowności Portfeli Inwestycyjnych w określonych przedziałach czasu.
 3. Nowe Treści Serwisu Buttonwood ukazują się z opóźnieniem nie większym niż jednodniowe w stosunku do dokonanych przez Organizatora działań w obrębie Portfeli Inwestycyjnych.
 4. Treści Serwisu Buttonwood nie stanowią działalności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.  Przedstawione informacje w zakresie wyceny Instrumentów Finansowych stanowią wyniki zastosowania algorytmów wyceny przygotowanych w oparciu o rzeczywiste dane finansowe.
 5. Algorytmy wyceny bazują na różnych szkołach analizy instrumentów finansowych, w tym przede wszystkim, na analizie technicznej, finansowej, fundamentalnej, makroekonomicznej. Ich działanie zostało szczegółowo omówione na odpowiednich stronach w domenie buttonwood.pl, do których dostęp jest otwarty.
 6. Zaletami zastosowania przez Organizatora każdego z algorytmów wyceny jest obiektywizm analizy danych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zastosowane przez Organizatora algorytmy wyceny bazują na założeniach i modelach wynikających z różnych szkół analizy instrumentów finansowych, w związku z czym mogą one nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistości, jak również mogą być nieaktualne i nie powinny być podstawą decyzji inwestycyjnych.
 7. W razie wątpliwości co do znaczenia Treści Serwisu Buttonwood lub konieczności szczegółowego wyjaśnienia terminologii w nim użytej, informacji udziela Organizator, po wcześniejszym skontaktowaniu się za pomocą adresu email: konta@buttonwood.pl
 8. Organizator dokonuje regularnych przeglądów działania Serwisu Buttonwood, w tym także funkcjonowania algorytmów wyceny na podstawie analizy historii zmian w celu wyeliminowania ewentualnych i potencjalnych błędów oraz stałej poprawy jego funkcjonowania.
 9. Każda projekcja Treści Serwisu Buttonwood, w tym kursu Instrumentów Finansowych dokonana na podstawie algorytmów wyceny jest w widoczny sposób oznaczona z podaniem dnia i godziny jej zamieszczenia. W przypadku gdy na stronach Serwisu Buttonwood pojawią się opinie zamieszczone przez osoby zatrudnione lub w inny sposób zaangażowane przez Organizatora, zostaną one wyraźnie wyróżnione i wskazane jako opinie sporządzone przez te osoby.
 10. Użytkownik ma możliwość wprowadzania danych ułatwiających korzystanie z Serwisu Buttonwood. Dane te nie są w żaden sposób analizowane przez Organizatora. Każdy Użytkownik Serwisu Buttonwood, otrzymuje od Organizatora dostęp do takich samych informacji w zakresie Portfela Inwestycyjnego Darmowego. Każdy Użytkownik Serwisu Buttonwood, który wniósł Opłatę Abonamentową za dany Okres Rozliczeniowy otrzymuje od Organizatora w tym Okresie, w ramach otrzymanego Modelu Dostępu dostęp do takich samych informacji w zakresie Portfela lub Portfeli Inwestycyjnych Płatnych związanych z tym Modelem Dostępu.
 11. w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie przekazywanych informacji udostępnianych w ramach Serwisu Buttonwood, w tym stanowiących wynik zastosowania algorytmów, a także wchodzących w ich skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Organizatorowi lub podmiotom, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy. Wykorzystanie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora lub podmiotu, z którym Organizator zawarł stosowną umowę.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU BUTTONWOOD

 1. Poprzez rejestrację i potwierdzenie adresu e-mail przez Użytkownika, następuje utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Buttonwood. Założenie i utrzymywanie Konta przez Organizatora jest bezpłatne. Rejestracja nie jest wymagana jedynie do dostępu do wersji demonstracyjnej Serwisu Buttonwood.
 2. Po rejestracji i aktywacji konta, do Użytkownika przesyłana jest zaakceptowana przez niego, aktualna wersja Regulaminu w formie pliku PDF.
 3. Z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie Buttonwood dochodzi do zawarcia Umowy nr 1, to jest umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony, na podstawie której Organizator świadczy Usługi polegające na nieodpłatnym założeniu i utrzymaniu Konta oraz umożliwieniu Użytkownikowi wyłącznie w celach edukacyjnych śledzenie Portfela Inwestycyjnego Darmowego.
 4. Korzystanie z Serwisu Buttonwood w zakresie Umowy nr 1 umożliwia dostęp do podstawowej funkcjonalności Serwisu.
 5. Z chwilą uiszczenia odpowiedniego rodzaju Opłaty Abonamentowej za pośrednictwem Operatora Płatności Użytkownik zawiera z Organizatorem odpowiedni wariant Umowy nr 2, na podstawie której Organizator przez czas Okresu Rozliczeniowego związanego z danym wariantem Umowy nr 2 świadczy Usługi polegające na odpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi wyłącznie w celach edukacyjnych śledzenie Portfela lub Portfeli Inwestycyjnych Płatnych w zakresie odpowiedniego Modelu Dostępu. Użytkownik może zawrzeć jednocześnie lub odrębnie więcej niż jedną Umowę nr 2. Każda Umowa nr 2 zawarta przez danego Użytkownika zawiera odrębne dla niej (zgodne z jej wariantem), a wybrane przez Użytkownika ze strony internetowej https://buttonwood.pl/wordpress/oferta: Okres Rozliczeniowy, Opłatę Abonamentową oraz Model Dostępu.
 6. Umowa nr 2 nie może obowiązywać bez obwiązywania w tym czasie Umowy nr 1.
 7. Korzystanie z Serwisu Buttonwood jednocześnie w zakresie Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 umożliwia Użytkownikowi dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu, której szczegółowy zakres zależny jest od ilości i wariantu zawartych Umów nr 2.
 8. Dla zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy nr 1 lub Umowy nr 2 nie określa się minimalnego czasu ich trwania.
 9. Użytkownik Serwisu Buttonwood jest świadomy, że Organizator oraz osoby z nim współpracujące w ramach działania Serwisu Buttonwood, nie wykonują działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem w tym jednego lub kilku Instrumentów Finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
 10. Prawa i obowiązki Organizatora:
  1. Organizator dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Buttonwood oraz udziela pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.
  2. Treści Serwisu Buttonwood mające znamiona danych finansowych jak np. notowania Instrumentów Finansowych, dane ze sprawozdań finansowych czy wskaźniki finansowe przygotowywane są przez Organizatora z należytą starannością na podstawie danych otrzymanych od podmiotów trzecich, które Organizator uważa za rzetelne. Dane prezentowane w Serwisie Buttonwood mają jedynie charakter poglądowy, w przypadku wątpliwości należy zweryfikować je z oficjalnymi publikacjami spółek lub danymi prezentowanymi przez operatów giełdowych i pozagiełdowych.
  3. Dane ze sprawozdań finansowych, na których bazują algorytmy wyceny dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostarcza QuantResearch Sp. z o.o. ul. Kopcińskiego 14/56, 02-777 Warszawa, NIP: 951-236-3414, KRS: 0000451764, REGON: 146473627.
  4. Dane ze sprawozdań finansowych, na których bazują algorytmy wyceny dla spółek notowanych na New York Stock Exchange w Nowym Jorku (NYSE) lub na National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) pochodzić będą od informacji zamieszczanych przez te spółki na ich oficjalnych stronach internetowych.
  5. Organizator informuje, iż z uwagi na charakter Usług świadczonych na podstawie Regulaminu, mogą one być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu Użytkownika, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Organizator rozpocznie świadczenie Usług w zakresie założenia i utrzymania Konta, a także prezentowania wyłącznie w celach edukacyjnych Portfela Inwestycyjnego Darmowego (Umowa nr 1) po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie Buttonwood. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o rozpoczęciu świadczenia Usług przez Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez siebie adresem poczty elektronicznej.
  7. Organizator rozpocznie świadczenie Usług w zakresie prezentowania wyłącznie w celach edukacyjnych Portfela lub Portfeli Inwestycyjnych Płatnych (Umowa nr 2) natychmiast po otrzymaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dokonania płatności określonego rodzaju Opłaty Abonamentowej. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o rozpoczęciu świadczenia Usług przez Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez siebie adresem poczty elektronicznej.
  8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu Buttonwood Organizator wezwie Użytkownika drogą mailową do zaprzestania tych naruszeń, w terminie 7 (siedmiu) dni, a w razie braku reakcji Użytkownika na wezwanie, Organizator może wypowiedzieć Umowy lub jedną z nich drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć Konto Użytkownika. Organizator może skorzystać z prawa do wypowiedzenia Umów lub jednej z nich w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wezwania do zaprzestania naruszeń.
  9. Naruszenie Regulaminu, o którym mowa w pkt. 8) powyżej stanowi w szczególności nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie wymagalności.
  10. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu poprzez założenie więcej niż 1 (jednego) Konta, może Konta te zablokować, aż do wyjaśnienia sprawy lub je usunąć, pozostawiając Użytkownikowi do korzystania tylko 1 (jedno), założone najwcześniej Konto.
  11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu Buttonwood Organizator może zablokować Konto Użytkownika na okres do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia. W przypadku potwierdzenia naruszeń Organizator ma prawo w terminie 14 (czternastu) dni od dnia potwierdzenia naruszeń, wypowiedzieć Umowy lub jedną z nich drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym
   i usunąć Konto Użytkownika. W sytuacji, gdy podejrzenie naruszenia w rezultacie czynności wyjaśniających okaże się niezasadne, Konto Użytkownika zostanie odblokowane, a Organizator dokona z Użytkownikiem proporcjonalnego do czasu blokady rozliczenia Opłaty Abonamentowej.
 11. Prawa i obowiązki Użytkownika:
  1. Użytkownik może posiadać nie więcej niż 1 (jedno) Konto.
  2. Użytkownik ma możliwość zapoznać się z treścią Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym dokonanie rejestracji warunkowane jest zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.
  3. Do założenia Konta w Serwisie Buttonwood wymagane jest podanie przez Użytkownika – poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - swojego Hasła oraz adresu email.
  4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu dostępowym Serwisu Buttonwod swojego adresu e-mail i Hasła.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług Serwisu Buttonwood w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa i Regulaminu.
  6. Użytkownik ma zakaz dostarczania Organizatorowi jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  7. Użytkownik ma zakaz przekazywania Organizatorowi informacji dotyczących jego sytuacji finansowej, w szczególności informacji na temat ilości i rodzaju posiadanych przez niego instrumentów finansowych, informacji na temat planowanych zakupów instrumentów finansowych, informacji na temat oczekiwań dotyczących zachowania kursów instrumentów finansowych w przyszłości, jak również innych informacji, które mogą być zinterpretowane w sposób pośredni lub bezpośredni jako informacje pozwalające określić profil inwestycyjny, oczekiwania i doświadczenie inwestycyjne Użytkownika. Przekazanie takich informacji uważane jest za rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku przekazania przez Użytkownika wyżej wymienionych informacji Organizator wypowie Umowę nr 1 i Umowę/Umowy nr 2 niezwłocznie po stwierdzeniu naruszeń ze skutkiem natychmiastowym i usunie jego Konto. Organizator nie przechowuje i nie analizuje wyżej wymienionych informacji przekazanych przez Użytkownika.
  8. W przypadku zawarcia Umowy nr 2 Użytkownik uiszcza z góry odpowiedni rodzaj Opłaty Abonamentowej, za każdy przypisany do tej Umowy Okres Rozliczeniowy.
  9. Wszelkie płatności realizowane są przez wybranego przez Użytkownika Operatora Płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddzielnymi, łączącymi Użytkownika
   i Operatora Płatności regulaminami i politykami prywatności.

V WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do poprawnego korzystania z Serwisu Buttonwood niezbędne jest korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 47.x lub nowsza, MSIE 11.x lub nowsza, Opera 39.x lub nowsza, Chrome 52.x lub nowsza, lub innej kompatybilnej przeglądarki. Niezbędne jest również włączenie obsługi JavaScript w wykorzystywanej przeglądarce.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z rejestracją w Serwisie Buttonwood i korzystaniem z jego Usług, w tym następujących danych: imienia i nazwiska Użytkownika, IP komputera Użytkownika oraz danych zawartych w adresie e-mail Użytkownika.
 2. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Organizator nie gromadzi u siebie danych wrażliwych, w tym w szczególności danych związanych z dokonywaniem płatności w Serwisie Buttonwood.
 4. PLIKI COOKIES
  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Organizator zbiera za pomocą plików cookies oraz zewnętrznych aplikacji dane o zachowaniu Użytkowników w Serwisie Buttonwood.
  2. Serwis Buttonwood może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę.
  3. Serwis Buttonwood nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  4. Pliki cookies zbierane są w celu:
   1. działania usług serwisu Buttonwood – umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
   2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Buttonwood do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu Buttonwood; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu Buttonwood i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   3. tworzenia zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Buttonwood korzystają ze stron internetowych Serwisu Buttonwood, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
   4. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. Na stronach internetowych Serwisu Buttonwood mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Organizator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami cookies obowiązujące w tych serwisach.
 6. W ramach Serwisu Buttonwood stosowany jest następujący rodzaj plików cookies: stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Buttonwood przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu Buttonwood;
 7. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony powyżej, Organizator wskazuje, że w ramach Serwisu Buttonwood stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik, w tym usług dostępnych w ramach Serwisu Buttonwood, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Buttonwood;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej Serwisu Buttonwood itp.
 8. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Organizator przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Organizator zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu Buttonwood. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu Buttonwood. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu Buttonwood, okazjonalnie Organizator analizuje pliki z logami, aby określić, które strony internetowe Serwisu Buttonwood odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu Buttonwood nie zawiera błędów itp.
 9. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis Buttonwood wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera. Organizator może pozyskiwać lub otrzymywać informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze swojego urządzenia oraz Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Buttonwood.
 10. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Buttonwood. Użytkownicy Serwisu Buttonwood mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu Buttonwood. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 11. Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Buttonwood.

VII WYPOWIEDZENIE UMÓW

 1. Organizator może wypowiedzieć Umowy lub/i jedną z nich w trybie natychmiastowym
  w przypadkach i na zasadach opisanych w Rozdziale IV w ust. 10 pkt 8) i pkt 11) oraz ust. 11
  pkt 7) Regulaminu.
 2. Zarówno Organizator jak i Użytkownik może wypowiedzieć Umowę nr 1 w każdym czasie. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy nr 1 odnosi skutek z chwilą doręczenia oświadczenia drugiej Stronie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Jeżeli jednak Użytkownik zawarł z Organizatorem Umowę/Umowy nr 2 wypowiedzenie Umowy nr 1 odnosi skutek na koniec Okresu Rozliczeniowego odnoszącego się do Umowy nr 2, której okres obowiązywania kończy się najpóźniej. Wraz z rozwiązaniem Umowy nr 1 Konto zostaje usunięte. Wypowiedzenie Umowy nr 1 powoduje wypowiedzenie Umowy/Umów nr 2 ze skutkiem na koniec właściwych dla nich Okresów Rozliczeniowych.
 3. Zarówno Organizator jak i Użytkownik może wypowiedzieć Umowę nr 2 w każdym czasie. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy nr 2 odnosi skutek na koniec Okresu Rozliczeniowego właściwego dla tej Umowy. Wraz z rozwiązaniem wszystkich Umów nr 2, o ile nie zachodzi przypadek określony powyżej w ust. 2 (wypowiedzenie Umowy nr 1) Konto nie zostaje usunięte. Wypowiedzenie wyłącznie Umowy lub Umów nr 2 nie powoduje wypowiedzenia Umowy nr 1.
 4. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy nr 1 lub/i Umowy nr 2 za pomocą poczty elektronicznej przypisanej do Konta, w tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres: konta@buttonwood.pl

VIII ODSTĄPIENIE OD UMÓW

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy nr 1 lub/i od Umowy nr 2, bez podawania przyczyn, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia odpowiednio Umowy nr 1 lub Umowy nr 2.
 2. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy nr 1 lub/i od Umowy nr 2 przez Konsumenta stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Od Umowy nr 1 i od Umowy nr 2 można odstąpić drogą elektroniczną, poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu z zarejestrowanego u Organizatora adresu e-mail Użytkownika na adres konta@buttonwood.pl lub listownie poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu na adres siedziby Organizatora.
 4. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy nr 1 lub/i od Umowy nr 2, może zostać zrealizowane poprzez złożenie wypełnionego formularza oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 lub odpowiednio Załącznik 3 do Regulaminu.
 5. Wraz z odstąpieniem Umowy nr 1 Konto zostaje usunięte. Odstąpienie od Umowy nr 1 powoduje odstąpienie Umowy/Umów nr 2.
 6. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od danej Umowy nr 2 przez Użytkownika, uiszczona przez niego Opłata Abonamentowa związana z tą Umową zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, za pomocą którego dokonano płatności za tą Opłatę Abonamentową lub przelewem na rachunek bankowy Użytkownika, jeśli zwrot pierwszą metodą był niemożliwy. Organizator nie udziela informacji o Użytkownikach osobom trzecim, chyba że konieczność udzielenia takich informacji wynika z przepisów prawa.

IX OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Kopiowanie treści Serwisu przez Użytkowników lub wykorzystywanie ich niezgodnie z niniejszym Regulaminem może skutkować naruszeniem praw autorskich osób lub podmiotów trzecich oraz powodować roszczenia tych osób lub podmiotów związane z naruszeniem ich praw autorskich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
  2. działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  3. wypłacalność Użytkowników,
  4. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia
   w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Serwisu Buttonwood,
  5. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji po stronie i z winy Użytkownika,
  6. sposób, w jaki publikowane Treści Serwisu będą wykorzystywane przez Użytkownika,
  7. skutki używania przez osoby trzecie Hasła i loginu Użytkownika, o ile Użytkownik nie poinformuje niezwłocznie Organizatora o wejściu w posiadanie Hasła i loginu Użytkownika przez osobę trzecią i zażąda zablokowania swojego profilu do odwołania,
  8. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami wynikającymi z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,
  9. inne sytuacje wynikające z przepisów prawa lub treści Regulaminu.

X REKLAMACJE

 1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług.
 2. Reklamacje odnośnie Usług mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: konta@buttonwood.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać zarzuty odnoszące się do Usług wraz z uzasadnieniem, login i adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika składającego reklamację oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 3. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z proponowanym przez Użytkownika sposobem lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany adres mailowy wskazany przez niego podczas rejestracji.
 5. Konsument w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Organizatorem może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
  1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3. zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 6. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 5 Rozdziału X. Reklamacje nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Organizatora na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

XI ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika, z wyłączeniem Użytkowników będących Konsumentami. W tym celu Organizator przekaże Użytkownikom, których zmiany dotyczą, stosowne powiadomienie wraz ze wskazanie wprowadzanych zmian. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie, a nastąpi to drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail, najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy drogą elektroniczną, na adres: konta@buttonwood.pl , że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa nr 1 i Umowa/Umowy nr 2 (jeżeli została zawarta) ulegają rozwiązaniu, a Konto Użytkownika zostanie usunięte. W przypadku takiego rozwiązania Umowy nr 2 Organizator rozliczy zapłaconą przez Użytkownika Opłatę Abonamentową w sposób proporcjonalny do czasu pozostałego do końca opłaconego okresu rozliczeniowego. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku gdy Użytkownik posiada zawarte 2 (dwie) lub więcej Umów nr 2. Niezłożenie powyższego oświadczenia we wskazanym wyżej terminie oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika zmian w Regulaminie.
 3. Zmianą Regulaminu nie jest dodanie nowego:
  • kanału płatności,
  • sposobu wyceny Instrumentów Finansowych,
  • dystrybutora informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania modeli wyceny.
 4. Zmianą Regulaminu nie jest także zmiana treści zawartych na stronie internetowej: https://buttonwood.pl/wordpress/oferta , o ile nie powoduje zmiany warunków Umów nr 2 zawartych przed wprowadzeniem zmiany.
 5. Wprowadzenie wymienionych w ust. 3 i ust. 4 powyżej elementów nie wymaga akceptacji ze strony Użytkownika, chyba, że zakres zmian spowodowałby ograniczenia w funkcjonowaniu Serwisu Buttonwood, w stosunku do wcześniejszego stanu lub wiązałby się ze zwiększeniem zobowiązania po stronie Użytkownika.
 6. W przypadku Konsumentów, do zmiany Regulaminu wymagane jest wyraźne porozumienie stron Umów co do wprowadzenia zmian Regulaminu. Informacja zawierająca propozycję wprowadzenia zmian w Regulaminie będzie przekazywana Konsumentowi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym wprowadzeniem zmian i obejmować będzie treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 7. Brak akceptacji przez Konsumenta zmian lub nowej treści Regulaminu powoduje, że zmiana treści stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Konsumentem a Organizatorem nie następuje.

XII ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku powstania sporów wynikających z realizacji Umowy o Świadczenie Usług zawartej między Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, a Organizatorem sądem właściwym dla rozstrzygania sporu jest sąd w Krakowie miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów dotyczących właściwości sądów.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMÓW

 1. Prawo odstąpienia od Umów

Mają Państwo prawo odstąpić od każdej z dwóch Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez INVESTIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60 (kod pocztowy: 30-394) w terminie 30 (trzydziestu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od wyżej wymienionych Umów wygasa po upływie 30 (trzydziestu) dni:

 • licząc od dnia dokonania rejestracji w Serwisie Buttonwood, w przypadku Umowy nr 1, polegającej na nieodpłatnym założeniu i utrzymaniu Konta oraz nieodpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi - wyłącznie w celach edukacyjnych - śledzenia Portfela Inwestycyjnego Darmowego,
 • licząc od dnia uiszczenia Opłaty Abonamentowej za pośrednictwem Operatora Płatności
  w przypadku Umowy nr 2, polegającej na odpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi - wyłącznie
  w celach edukacyjnych - śledzenia Portfeli Inwestycyjnych Płatnych,

wraz z którymi to czynnościami dochodzi do zawarcia wymienionych Umów o świadczenie usług
w Serwisie Buttonwood.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od którejkolwiek z ww. Umów, muszą Państwo poinformować Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością listownie na adres: ul. Podole 60 (kod pocztowy: 30-394) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: konta@buttomwood.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od jednej lub obu z wyżej wymienionych Umów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Należy pamiętać, że odstąpienie od Umowy nr 1 spowoduje automatyczne odstąpienie od Umowy/Umów nr 2.

Aby zachować termin do odstąpienia od ww. Umów, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia przed upływem wyżej wskazanego 30 dniowego terminu do odstąpienia każdej z Umów.

Prawo do odstąpienia od Umowy nr 1 lub/i od Umowy nr 2, może zostać zrealizowane poprzez złożenie wypełnionego formularza oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 lub odpowiednio Załącznik 3 do Regulaminu

 1. Skutki odstąpienia od Umów

W przypadku odstąpienia od danej Umowy nr 2 zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa w związku z tą Umową płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od danej Umowy nr 2, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych w związku z tą Umową do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy.


 

ZAŁĄCZNIK NR 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY NR 1.

Data: ………………….

 

INVESTIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podole 60, 30-394 Kraków

e-mail: konta@buttonwood.pl

NIP: 6751476261, REGON: 122572615, KRS: 0000439216

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy nr 1 o świadczenie usługi za pośrednictwem Serwisu Buttonwood, polegającej na nieodpłatnym założeniu i utrzymaniu Konta w Serwisie Buttonwood oraz nieodpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi - wyłącznie w celach edukacyjnych - śledzenia Portfela Inwestycyjnego Darmowego, obowiązującej począwszy od mojej rejestracji w Serwisie Buttonwood, dokonanej w dniu ………………………….. .

 

Na podstawie rejestracji założono konto do którego przypisano adres e-mail: …………………………………. .

 

……………………………………………………………….

(podpis o ile formularz przesyłany jest pisemnie)


 

ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY NR 2.

Data: ………………….

INVESTIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podole 60, 30-394 Kraków

e-mail: konta@buttonwood.pl

NIP: 6751476261, REGON: 122572615, KRS: 0000439216

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy nr 2 o świadczenie usługi za pośrednictwem Serwisu Buttonwood, polegającej na odpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi - wyłącznie w celach edukacyjnych - śledzenia związanych z tą Umową Portfeli Inwestycyjnych Odpłatnych, obowiązującej począwszy od dnia uiszczenia właściwej dla tej Umowy Opłaty Abonamentowej za pośrednictwem Operatora Płatności, które miało miejsce w dniu ……………………. .

 

Na podstawie rejestracji założono konto do którego przypisano adres e-mail: …………………………………. .

 

………………………………………………….…………….

(podpis o ile formularz przesyłany jest pisemnie)